אָדרי טאַטו

?????? ??? ??? ????? ????? ?? ???????????? ????? ??? ????? ????? ?????, ??? ???? ??? … ?? ???? ??? ???? (“À la folie… pas du tout”). ??? ????? ??? ????????: ??? ?????? ??? ?????????? ??? ??? ???? ??? ??? ?????????. ????? ????? ??? ?? ?????????? ?? ?? ?????? ????.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.