bookmark_borderSvenska är ett lätt främmande språk för danskarlära svenska
Originally uploaded by loopkid

Jag tog del i en språkkonferens i Köpenhamn i oktober, och dess slogan var: “Du förstår mer än du tror – om du törs”.

Jag är oenig. Danskar förstår inte svenska om de aldrig varit i Sverige, aldrig sett svenskt TV och aldrig haft svenska vänner, om de så törs eller inte.

Jag förstår svenska därför att en svensk flicka på mitt baskiskkurs i Donostia pratade svenska med mig i pauserna. Jag förstod inte ett ord av talad svenska före kursen.

Det vore mycket bättre att undervisa i svenska som främmande språk i danska skolor, om än ett mycket lätt främmande språk som eleverna snabbt kan lära. Målet skulle inte vara att prata 100% korrekt svenska, utan att förstå svensk som en infött och att kunna kommunicera med svensktalande utan kunskap i danska språket.

Om svenskar och norrmän gjorde detsamma, skulle den nordiska språkgemenskapen återigen väckas till liv.

bookmark_borderMultilingual blogging

Som en del af la Journée européenne des langues, today is the Day of Multilingual Blogging.

Para la mayoría de los bloggers no es difícil, ?????? ??? ??? ????? ?????? ?? ????? ????? ??????, och alla läsare förstår genast att det inte er vanligt, kiam ili skribas en nekutima lingvo.

Men hvis jeg havde blogget på spansk eller tysk, hätten alle wohl gedacht che sia completamente normale.

???, co jsem mohl d?lat? ?? ?????? ????: !??? ??? ??????? ???? ????????? ??? ???? ??????

Problem solved!

bookmark_borderDanskagtigt gammelt svensk

Jeg havde godt nok hørt, at det svenske sprog blev gjort mindre dansk, efter at Sverige løsrev sig fra Kalmarunionen ud fik sin egen bibeloversættelse, men jeg var ikke klar over, hvor dansk svensk kunne være.

Men så fandt jeg nogle brudstykker af gammelt svensk. Her er fx lidt fra 1450:

Samson tog jomfrwne j sin fampn oc bar henne nidh oc satte henne vpa sin hæst oc en annan hæst hade han . ther førde han gwll oc kostelighe haffuor vpa . han wæpnade sik well oc bant sin hielm oc red sin weg . han lag lenge i en storan skogh . oc giorde sik ther et hws .

Læg fx mærke til jomfrw “jomfru” (moderne svensk jungfru) og nidh “ned” (moderne svensk ner).

Og en del senere, først i 1600-tallet, ser vi tekster som denne:

Vi Gustaf Adolph &c. göre vitterligit med dette vårt öpne bref, att såsom menige Sverigis rikis ständer, högre och nidrige, opå den allmennelige riksdag, som höldts i Norköping opå det år 1604, då samptychte och beviliade en arfförening om den konungslige regering här i riket således, att näst efter vår sal:e kere her faders dödelige afgång då vele de anamma och bekenna oss för deres rätte herre och regerande konung.

Læg her fx mærke til adjektiverne på -e og en form som dödelige “dødelige” (moderne svensk “dödliga”).

Der findes sikkert endnu bedre eksempler, men det er begrænset, hvor mange førreformatoriske svenske tekster, der p.t. er scannet ind på internettet. 🙁